Vår Montessori

VAD KÄNNETECKNAR VÅR MONTESSORI INSPIRERANDE FÖRSKOLA OCH SKOLA?

En förberedd miljö
Hos oss är miljön anpassad till barnen. Stolar och bord är låga och allt material finns i barnens höjd. Barnen väljer själva aktivitet. De arbetar i egen takt, ensamma, två och två eller i grupp.

Det kan vara finmotoriska övningar som att hälla, ösa, sopa, duka. De vill göra det vi vuxna gör och härmar oss i sin lek. Det byggs med klossar, stavar, lägger pussel, använder kritor, pennor, klipper, sorterar knappar och pärlor i storlek, färg och hål. Form och färg och vi sätter oss in i matematikens grunder. Någon lägger pussel med världsdelarna, andra tränar lägga ord och skriva bokstäver. Barn kan och vill betydligt mer än vi tror. När de får stimulans inom alla områden kan de utveckla hela sin personlighet och lära sig förstå sig själva. Processen är viktigare än resultatet och fantasin utvecklas.

Montessori material, en god hjälp att förstå och lära
För att kunna möta varje barns olika behov av aktivitet och motorik finns ett utvecklat material för olika mognads stadier och intressen. Montessorimaterialet är självrättande, så barnen kan uppleva tillfredställelse av att se att de lyckas och självförtroendet växer, pedagogen följer varje barns utveckling.

Montessorimaterialet är indelat i olika ämnesområden: praktiska vardagsövningar, sinnestränade material, matematik, språk och kulturämnen, geografi såsom natur och djur, människor från olika världsdelar, historia såsom att få begrepp om nutid och dåtid, biologi. Allt material är kopplat till läroplanen Lpfö 98/10 och Lgr11. Var sak har sin plats i rummet. De barn som använt ett material ser till att det kommer till sin plats igen, så andra kan få använda det. Barnen lär sig att ta ansvar och visa hänsyn till varandra. Barn gör samma sak om och om igen då avvaktar pedagogen för att sedan locka barnet att gå vidare i sin egen takt. när barnet vill och känner att det är roligt.

Det jag hör – glömmer jag

Det jag ser – kommer jag ihåg

Det jag gör – förstår jag

Materialet är nycklar och redskap för barnet att ta till sig förmågor. Genom materialet kan barnet leka in kunskap, utveckla möjligheterna att utvecklas och klara sig själv och få en stark självkänsla och bli trygg.

  • Vi hjälper barnet att hjälpa sig själva
  • Barnet får utvecklas i egen takt och efter egen förmåga
  • Den förberedda och anpassade miljön stärker barnets självförtroende, då det ”kan själv” och känner att de lyckas
  • Med hjälp av det genomtänkta materialet får barnet möjlighet att arbete konkret och förstå med sina händer.
  • Barnet leker fram sina kunskaper
  • Men genomtänkta miljön inbjuder till samarbete, social träning och att visa hänsyn och omsorg om varandra.