Elevhälsa

Skolsköterska/skolläkare
Skolsköterska och skolläkare är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet samt öppen mottagning på Kållekärrs skola.

Grundskolans basprogram
I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.

Förskoleklass
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2
Besök med längd, vikt och ett kort samtal.

Specialpedagog
Specialpedagogen är en del av elevhälsan. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd och genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar och utvecklingen av förskolan och skolans lärandemiljöer.

Skolkurator:
Är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolpsykolog:
Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska undersökningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.